Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze documenten, overeenkomsten en leveringen, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.

Bij het ondertekenen van elk contract met Marcottestyle, waarbij een overeenkomst en/of bestelling wordt overgemaakt, stemt de klant uitdrukkelijk in met onze voorwaarden en ziet ervan af de hunne te doen gelden.

Art 2. De specifieke en algemene verkoopsvoorwaarden van iedere onderaannemer/fabrikant van Marcottestyle, zijn eveneens van toepassing op al onze documenten, overeenkomsten en leveringen, waarbij een onderaannemer of uiteindelijke fabrikant te pas kwam, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Bij het ondertekenen van elk contract met Marcottestyle, waarbij de bestelling wordt overgemaakt, stemt de klant uitdrukkelijk in met de algemene voorwaarden van iedere onderaannemer en/of fabrikant en ziet ervan af de hunne te doen gelden. Zowel van iedere onderaannemer en/of fabrikant, die in de overeenkomst te pas kwam als van Marcottestyle zelf, wordt steeds van elke partijen hun verkoopsvoorwaarden aan de klant meegedeeld en worden dus geacht deze te hebben ontvangen, tenzij schriftelijke aanmerking binnen de 5 dagen na datum van ondertekening van de overeenkomst, bestelbon of andere documenten.

Art 3. Voor de louter verkoop van meubelen (om het even indien dit verkocht is via een project dossier of via de webshop), verwijzen wij tevens naar de algemene voorwaarden onder de rubriek collectie bij www.shop.marcottestyle.com waarbij beide algemene voorwaarden onbegrensd bindend zijn.

Art 4. Enkel de definitieve maten op het plan in A3, A1 of A.0 formaat, welke door de bouwheer wel of niet werd ondertekend zijn volgens art 25 ter informatieve titel, en de echtheid van de kleuren zijn enkel ter nuancering. (het nummer van de vermelde kleur is dan wel bindend). Een kleurstaal wordt steeds vooraf toegestuurd en geacht aanvaard te worden tenzij schriftelijke aanmerking binnen de 5 dagen na de postdatum. De 3D projecties zijn steeds louter informatief en niet bindend.

Art 5. LEVERING: De koper heeft de verplichting de goederen in detail na te zien op het ogenblik van de levering en deze onmiddellijk te weigeren indien hij enig gebrek of niet-conformiteit vaststelt. Hij zal in ieder geval moeten melden mocht de verpakking enige zichtbare schade heeft, wat zou kunnen duiden op een eventuele beschadiging binnen in. Indien de klant de geleverde goederen toch aanvaard alhoewel een gebrek of schade is vastgesteld tijdens de levering, moet hij dit dus onmiddellijk op de CMR (vrachtbrief of levering bon) van de transporteur schriftelijk optekenen. Bij gebreke hiervan, zal nadien geen enkele klacht worden aanvaard.

Art. 6. Wanneer Marcottestyle buiten haar wil om, één of meerdere goederen niet kan leveren, stelt Marcottestyle mogelijk een passend alternatief voor aan dezelfde voorwaarden, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

Art 7. UITSTEL VAN LEVERINGEN: Zelf indien de levering gratis is of niet, en door de fout van één der partijen deze uitgesteld of gewijzigd wordt, of bijkomende leveringen nodig zijn, zijn deze latere leveringen en extra stockage op kosten van diegene die ze veroorzaakt heeft.

Art. 8. Alle geleverde materialen en goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf levering op de werf in voor de schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich bevindt op de werf. De klant neemt voor dit alles een afdoende verzekering, ook tegen brand- en stormschade.

De klant zorgt voor een zorgvuldige stockage van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.

Art. 9. BETALING: De goederen zijn algemeen contant betaalbaar, bij de bestelling. Bij projecten en aanneming is ervoor zover niet anders is overeengekomen, 50% aanbetaling, 45% betaling vòòr de levering en het saldo ten laatste op het ogenblik van de levering die samengaat met de oplevering bij een volledige inrichting, behoudens andersluidend uitdrukkelijk overeengekomen.

Art. 10. Iedere factuur welke onbetaald blijft op het ogenblik van de levering brengt automatisch van rechtswege, door dit enkele feit en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een intrest van 1 % per maand op. Anderzijds is, ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de vastgelegde termijnen, van rechtswege, automatisch door dit enkele feit en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd welke bepaald is op 9 % van het bedrag van de volledige opdracht, vanaf 1000€ factuurbedrag, zonder afbreuk aan intresten. Bij de eerste herinneringsbrief bij onbetaalde facturen worden er wel geen schadevergoeding of kosten aangerekend.

Art. 11. Marcottestyle behoudt het recht voor om bij niet-naleving van de overeengekomen betalingstermijnen, op de vervaldag zoals vermeld, de uitvoering van de werken en/of leveringen te staken tot er een volledige betaling van de factuur bekomen wordt, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige betaling van schadevergoeding aan de opdrachtgever. In dit geval zal de ontstane schade door werk onderbreking en/of uitgestelde levering (bestelling van materialen, stockage, werkonderbrekingsvergoeding etc. ) moeten worden vergoed door de opdrachtnemer, die hier aan de oorzaak van is.

Art. 12. IN GEVAL VAN AANNEMING: Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Marcottestyle en/of de aannemer en/of onderaannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door laatstgenoemde. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is door de klant de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in volgend art. 10.

Art. 12b. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

Art. 12c. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.

Art. 12d. Aanpassingen of uitbreidingen van en aan de elektriciteit zijn steeds ten laste van de klant en houden geen rekening met bestaande delen (niet-conforme delen in de installatie; (her)keuringen, aarding,…).

Art. 12e. Water en elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.

Art. 12f. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Art. 12g. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

Art. 12h. Indien de aannemer of Marcottestyle goederen levert en installeert, die gecombineerd worden met een reeds bestaande installatie, staat laatstgenoemden alleen in voor dat deel dat door haar geplaatst werd..

Art.  13. Bij iedere aannemingsovereenkomst wordt het recht om gebruik te maken van artikel 1794 BW nadrukkelijk door partijen uitgesloten. Mocht er toch gerechtelijk worden besloten dit artikel te kunnen inroepen, zal, om welke reden ook, bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst, conform de bepalingen van artikel 1794 B.W., Marcottestyle schadeloos worden gesteld voor al zijn uitgaven, arbeid en alles wat hij bij de aanneming had kunnen winnen, bepaald op 30% op de verkoopprijzen van de niet geleverde bestelling en van 85% op de verkoopprijzen van de speciaal op maat gemaakte en bestelde goederen, en dit boven het aan te rekenen ereloon van 16% (gangbaar ereloon van 17% min 1% gezien er in dit geval geen opvolging nodig is).

Art. 14. Bij bouw en vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt Marcottestyle geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

Art. 15. NIET VOORZIEN WERKEN: Alle niet voorziene werken of bijkomende werken dat slechts bij de montage kon worden vastgesteld zullen gefactureerd worden aan de opdrachtgever.

Art. 16. PLAATSING: Indien ons meubilair tegen, in- of tussen muren wordt geplaatst, dient men er rekening mee te houden dat lichte beschadigingen aan bezetting en/of schilderwerk soms onvermijdelijk zijn om een mooie aansluiting te bekomen. Wij adviseren in dat geval dan ook eventueel definitief schilderwerk na onze plaatsing uit te laten voeren indien dit niet door Marcottestyle wordt uitgevoerd. Onvermijdelijke beschadigingen kunnen naderhand niet op ons verhaald worden.  Om alle vergissingen met eventueel bestaande lastenboeken uit te sluiten, stellen wij, dat wat niet in de meetstaat facturatie van dossier/offerte is vermeld, niet in de prijs inbegrepen is en dus ook niet geleverd wordt.

Art. 16b. De klant kan de slotfactuur of saldofactuur indien van toepassing niet volledig weigeren of inhouden omwille van omstandigheden die de Marcottestyle en/of aannemer niet kon voorzien.

Enkel niet geleverde prestaties en/of niet geplaatste goederen kunnen door de klant op de slotfactuur of saldofactuur worden ingehouden en zullen worden betaald bij effectieve levering, uitvoering en/of plaatsing.

Art. 17. PRIJZEN: Marcottestyle behoudt zich het recht de opgegeven prijzen te wijzigen in het bijzonder geval dat haar onderaannemer of leverancier zijn prijs eveneens verhoogt door niet voorziene plotse grondstofprijs en/of loonsverhoging.

Art  18. Onze prijzen gelden bij bestelling van de volledige offerte zoals beschreven; bij gedeeltelijke bestelling of gedeeltelijke annulering, behoudt Marcottestyle het recht voor de prijzen van de geleverde bestelling die in dit contract werden vastgelegd aan te passen, gezien deze prijzen gebaseerd zijn op een volledige bestelling.

Art. 19.  Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, uitgezonderd anders opgegeven. Ons algemeen ereloon uurtarief is 145€/u

Art. 20. ANNULATIE VAN BESTELLING: Bij volledige of gedeeltelijk annulering van een bestelling, wordt forfaitair, voor de winstderving en gemaakte kosten (stockage, opmaak plannen, administratie, transport, verder doorverkoop etc.), een schadevergoeding van 30 % op de verkoopprijzen van de niet geleverde bestelling aan de klant aangerekend, indien deze niet speciaal op maat besteld werden en van 85% op de verkoopprijzen van de speciaal op maat gemaakte en bestelde goederen, en dit boven het aan te rekenen ereloon van 16% (gangbaar ereloon van 17% min 1% gezien er in dit geval geen opvolging nodig is).

Onverminderd het recht op een grotere schadevergoeding, indien de schade door Marcottestyle geleden groter zou zijn.

Art. 21. De waarborg waartoe Marcottestyle is gehouden, beperkt zich tot het herstellen van zichtbare en in zoverre aan de bepalingen van artikel 17 voldaan is, de verborgen gebreken, met uitzondering van alle gebreken te wijten aan fouten van de klant zelf, hetzij derden.  De waarborg dekt enkel de te herstellen en vervangen materialen en is exclusief de te presteren uren. Marcottestyle zal nooit meer waarborg kunnen bieden dan wat zijn onderaannemers of leveranciers/fabrikanten geven. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden van de onderaannemers of leveranciers en fabrikanten zoals vermeld in art. 1en 2 te hebben ontvangen en aanvaard.

Art. 22. Alle verborgen gebreken, bij eventuele aannemingen, welke niet vallen onder de toepassing van de bepalingen van artikel 1792 B.W., dienen uiterlijk binnen zes maanden na oplevering te worden ingeroepen en per aangetekend schrijven aan Marcottestyle ter kennis gebracht.  Na verloop van deze termijn, wordt geen enkele klacht meer aanvaard. Alle verborgen gebreken moeten binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Deze klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het herstellen of indien nodig vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt evenwel niet:

– het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;

– de schade veroorzaakt door overmacht;

– de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;

– een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;

– een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft   toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;

– vorst- of vochtschade.

Art. 23. Gebouw of werf dienen volledig toegankelijk en beschikbaar te zijn voor de aangenomen werken. Indien de werf bij aankomst niet toegankelijk is, noch kan worden gemaakt, zullen de kosten voor het nutteloos ter plaatse komen worden aangerekend. Voor montage aan muren en/of plafonds en voor montage in de vloer dient op deze plaatsen duidelijk aangegeven te staan waar leidingen of bedrading zich situeren; of er dient iemand ter plaatse te zijn die dit kan aanduiden. Bij gebrek hieraan, wijzen wij -in geval van beschadiging- elke aansprakelijkheid af. Ook bij verborgen gebreken aan het gebouw zelf (toestand van binnenmuren, onpasse vloer…), kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade, tenzij ons deze toestand vooraf duidelijk en schriftelijk werd gemeld.

Art. 24. Bij onpasse vloeren zijn de nivelleringskosten ten laste van de klant.

Art. 25. Bij werken in onroerende staat in een gebouw van meer als 10 jaar worden deze werken aan 6% Btw volgens de verklaring van de klant. De klant blijft verantwoordelijk voor alle gevolgen hiervan gedurende 10 jaar en eveneens indien Marcottestyle een volgens de fiscus te kleine BTW percent heeft aangerekend, en zal onmiddellijk het verschil van deze Btw, intresten en boetes, moeten betalen aan Marcottestyle bij de eerste aanvraag, ongeacht wat of wie aan de oorzaak ligt.

ART.26 Parkeerplaats, vergunning, kost en ladderlift ten laste en koste van de klant. Bij het uitvoeren van werken kan er stof vrijkomen , de klant dient daarom zelf voorzorgen te nemen, de ruimten te ontruimen of de inboedel te beschermen.  Voor vervuiling of beschadigingen door stof is Marcottestyle niet aansprakelijk.

Art. 27 . Levering en plaatsing: Bij iedere levering in het algemeen is het verticaal transport nooit inbegrepen. Ook de meerkost indien de goederen niet eenvoudig kunnen worden geleverd is ten laste van de klant. Bij de plaatsing van op maat gemaakte kasten en/of inrichting en/of apparatuur (o.a.keukenapparaten of verlichting) is de aansluiting niet inbegrepen en zullen bijgevolg alle aanpassingen aan de elektrische -en waterleidingen als extra worden aangerekend.

Art. 28. De leveringstermijnen zijn louter ten informatieve titel. Geen enkele vertraging in levering en/of uitvoering kan aanleiding geven tot schadeloosstelling en/of annulatie van de bestelling.

Art. 29. De voorbehoudloze ingebruikname van het gebouw en/of goederen wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.

Art. 30.  Alle gegevens, plannen, ideeën en alles wat op de site staat met eveneens alles wat Marcottestyle de klant heeft aangebracht is een intellectueel bezit van Marcottestyle. Niets mag worden gekopieerd, gebruikt voor eender welk doel zonder schriftelijke toestemming van Marcottestyle en dit op straf van gerechtelijke vervolging en schadeloosstelling.

Art 31. Bij ieder project waar het design door Marcottestyle wordt opgemaakt en ontworpen zijn sommige wijzingen of aanpassingen tijdens de uitvoering soms volgens Marcottestyle nodig om het design te handhaven en kan Marcottestyle dit doorvoeren zonder inspraak van de klant.

Art. 32. Plannen en 3D: Alle plannen en 3D/visualiseringen zijn niet-contractuele documenten. Dit is enkel ter informatieve titel. Elk verschil in min of meer, zal aanleiding geven tot verlies of winst voor de koper, zonder prijsaanpassing. De afmetingen en detailplannen zijn enkel ter informatie. Alle andere opgegeven maten van meubilair zijn ook bij benadering gezien het meestal handwerk is. Speciale maten moeten specifiek worden aangevraagd en moet door Marcottestyle ook bevestigd worden. Verder zijn tevens de bepaling in de algemene voorwaarden van de webshop bindend zoals o.a.rubriek 2.4 B.

Art.  33. FOTO’S:  Marcottestyle behoudt zich het recht voor foto’s te maken van de door haar uitgevoerde werken en deze te gebruiken voor publicitaire doeleinden ( o.m. website , folders, …), waarmee de klant zich akkoord verklaart en hiervoor geen enkele vergoeding kan vorderen. De klant maakt zich tevens sterk dat ook eventueel andere belanghebbende of zijn bouw architect hiermee akkoord gaat en evenmin enige vergoeding desbetreffend kan vorderen.

Art. 34. Copyright: Alle informatie en gegenereerde 3D of visualiseringen in ieder dossier en/of offerte zijn auteursrechtelijk beschermd. Hier komt heel veel research, design van pas en is uitsluitend intellectueel eigendom van Marcottestyle en mag alleen strikt tussen Marcottestyle en de opgegeven klant worden gebruikt. Alle gegevens in dit dossier, ongeacht eventuele reeds aangerekende vergoeding hiervoor, mogen in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, worden gebruikt voor andere leveranciers.

Enkel bij verbreking of stopzetting van een project overeenkomst, zal de klant het bewijs moeten leveren door middel van o.a. foto’s van het nieuw interieur, waarbij duidelijk blijkt dat er niets (ook niet deels) is overgenomen of gebruikt uit huidige dossiers tussen partijen. Bij het ontbreken van enig bewijs die de klant zal moeten leveren en/of bij iedere ongeoorloofde overname zonder toestemming, gedeeltelijk of op zijn geheel wordt er een schadevergoeding hiervoor aangerekend door Marcottestyle van forfaitair 10% op het bedrag van het grootste aangeboden ontwerp.

Art 35. Bij verbouwing, waar een voorlopige oplevering voorzien is, zal de klant en Marcottestyle samen met de onderaannemer in kwestie alle op dit ogenblik nog te verwezenlijken werken en details met alle opmerkingen noteren.  Deze lijst is limitatief en enkel deze opmerkingen zullen bij de definitieve oplevering moeten opgelost of afgewerkt zijn. Mocht er nog eventuele overblijvende opmerkingen uit de voorlopige oplevering nog niet of niet helemaal zijn opgelost of afgewerkt, zal dit in de mate van de mogelijkheden worden verholpen, zonder in acht name van een gelimiteerde tijdspanne.  Indien bij de voorlopige oplevering er nog weinig details en opmerkingen zijn kan deze ook worden aanzien als definitief.

Art 36.  Privacy: De persoonsgegevens van de klant worden verzameld en verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing-activiteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de

persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar.

Art 37. In geval van geschil, van welke aard ook, zijn enkel de Nederlandse teksten van toepassing en zijn deze in andere talen enkel vrije vertalingen die niet bindend zijn, waarbij ook enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn of het vredegerecht van Kapellen, en enkel het Belgisch recht is van toepassing.